Aktieinformation

Information om aktien

Samtliga utestående aktier i Xpecunia är av aktieslaget stamaktier och har lika rösträtt. Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

ISIN-kod: SE0013460375

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner av serie 2020/2023 berättigar innehavare att för varje teckningsoption teckna en aktie i Xpecunia till ett lösenpris om 5,50 kronor under oktober månad 2023. Totalt har 3 778 065 teckningsoptioner av serie 2020/2023 utfärdats och planeras att tas upp till handel vid lämpligt tillfälle.

Ägarstruktur per den 31 mars
Antal aktier
Antal röster
Andel av aktiekapitalet (%)
Andel av rösterna (%)
JÖRNS BULLMARKNAD AB 5 000 000 5 000 000                     18.56             18.56 
DANIEL MOSTRÖM 4 858 679 4 858 679                     18.04             18.04 
FAAV-INVEST AB 3 844 930 3 844 930                     14.27             14.27 
TOPRIGHT NORDIC AKTIEBOLAG (PUBL) 1 097 675 1 097 675                       4.07               4.07 
TAPTUM FINANCE AB 612 430 612 430                       2.27               2.27 
ÖRJAN HALLBERG 500 000 500 000                       1.86               1.86 
FRED MÖRNER NORRAEUS 380 000 380 000                       1.41               1.41 
JOHNISTVAN KASA 350 750 350 750                       1.30               1.30 
DAGE INVEST AB 302 887 302 887                       1.12               1.12 
MARC MOSTRÖM 295 375 295 375                       1.10               1.10 
DIMITRIOS SIAPKAS 283 965 283 965                       1.05               1.05 
Summa 11 största ägare 17 526 691 17 526 691                     65.06             65.06 
         
Övriga (ca 1500) 9 410 824 9 410 824                    34.94             34.94 
Totalt 26 937 515 26 937 515                   100.00           100.00