Aktieinformation

Information om aktien

Samtliga utestående aktier i Xpecunia är av aktieslaget stamaktier och har lika rösträtt. Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

ISIN-kod: SE0013460375

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner av serie 2020/2023 berättigar innehavare att för varje teckningsoption teckna en aktie i Xpecunia till ett lösenpris om 5,50 kronor under oktober månad 2023. Totalt har 3 778 065 teckningsoptioner av serie 2020/2023 utfärdats och planeras att tas upp till handel vid lämpligt tillfälle.

Ägarstruktur per 31 mars med därefter kända förändringar

Namn Antal aktier Antal röster Andel av aktiekapitalet (%) Andel av rösterna (%)
Jörns Bullmarknad (via Nord FK)* 5 000 000 5 000 000 14,39% 14,39%
Daniel Moström** 4 979 335 4 979 335 14,33% 14,33%
FAAV Invest AB 3 038 921 3 038 921 8,75% 8,75%
TopRight Nordic Aktiebolag (publ) 953 675 953 675 2,74% 2,74%
Taptum Finance AB 612 430 612 430 1,76% 1,76%
Örjan Hallberg 600 000 600 000 1,73% 1,73%
Dimitrios Siapkas*** 532 200 532 200 1,53% 1,53%
Dage Invest AB 459 137 459 137 1,32% 1,32%
Fred Mörner Norraeus 380 000 380 000 1,09% 1,09%
John Istvan Kasa 350 750 350 750 1,01% 1,01%
Summa 10 största ägare 16 906 448 16 906 448 48,65% 48,65%
Övriga 17 843 567 17 843 567 51,35% 51,35%
Totalt 34 750 015 34 750 015 100% 100%
* Inklusive närstående
** Hushållets privatägda innehav samt via Carama Invest AB
*** Hushållets privatägda innehav samt via Asklöfs Affärs- & Redovisningsbyrå AB