Greentech offset

Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning till varandra går det att lastbalansera mellan siterna och uppnå en optimal produktion, koldioxidneutral och konstant lönsamhet

Figur: Tillverkningsförbrukningskostnaden offsettas till att bli nära noll över en årsperiod. De röda staplarna är den köpta andelen och den gröna är den sålda andelen. Nettot är strax över noll.

Greentech Offset som switchas skapar optimal lönsamhet

All produktion förbrukar energi och genom att maximera el från egna solcellsanläggningar kan Xpecunia nå ett optimalt läge som är mycket nära noll i extern el-kostnad sett över en helårscykel. Detta innebär att den operationella marginalen blir mycket hög, på gränsen till extrem. Underhållskostnaderna och overhead (säkerhet, bevakning och IT-tjänster) blir de primära kostnadsposterna, vilket är normalt försumbara. Lastbalanseringen blir nyckeln till den industriella processen. Lastbalansering innebär att både förbrukning och tillverkning dynamiskt växlar mellan siterna med hjälp av en switchbar utjämningsanläggning.

Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i nära anslutning till varandra går det att lastbalansera mellan siterna och Xpecunia uppnår en optimal produktion som är både koldioxidneutral men ger även en konstant lönsamhet.

”Detta innebär att den operationella marginalen blir mycket hög, på gränsen till extrem

Site # 1 – Claynest

Vår första fullskaliga produktionsanläggning Claynest är i slutfasen av uppbyggnaden. Utökningen av solcellsparken till 280 KW är under inkoppling och en kraftig elanslutning har kopplats in. Claynest har varit en produktionsanläggning sedan 2018 och tjänar som utvecklingscenter.

 

 

 

Site # 2 – Roundmountain

Produktionsanläggningen Roundmountain har varit under uppbyggnad och projektering sedan juli 2019. Det är en 4 hektar stor fastighet som ligger idealiskt med stora öppna plana ytor i söderläge samt har produktionshallar i säkra byggnader. Kylvatten från eget vatten finns på fastigheten, vilket är välbehövligt under framförallt sommarmånaderna. Servitut finns för befintliga elledningar idag.

Platsen ligger i mitten av Sverige. Projektering pågår för att skapa en mellanstor anläggning. Avsikten är att uppföra en anläggning modellerad på Claynest med egna solparker samt en lastbalanseringssolcellspark samt gå vidare till Roundmountain 2 och 3 i nästa fas. Produktionsmässigt avses varje fas innebära 500 KW med en möjlighet till tre faser upp till totalt 1500 KW i produktionskapacitet. Siten är idealisk att tjäna som skarp site för Xpecunia Share. Investeringsbeslut för utökning kommer fattas under Q2/Q3 2021

Site # 3 – Zincum

Vår huvudsite är en produktionssite som benämns Zincum. Etableringen sker i en tidigare industrifastighet som fungerade som ett zinkverk med stora ytor tillgängliga för solcellsfält och stora säkra lokaler. Driften påbörjades under Q4 2020 och utökades kraftigt under Q1 2021. Zincum är enkel att driftsätta och ligger i mellersta Sverige i geografisk närhet till tidigare siter. Xpecunia kan drifta väsentligt högre volymer. Serverhall 1 är i drift och projektering för serverhall 2 och 3 är skalklara, upp till 6 serverhallar kan etableras i närtid. Solcellspark 1 av 3 är under projektering. Installationer för park 1 kommer genomföras under 2021, för park 2 och 3 kommer markberedning att genomföras under 2021. Projektering av utökade elanslutningar pågår och kommer löpa paralellt.