Investor relations

Expandering

Xpecunia avser att expandera under överskådlig tid med egna produktionssiter, egen förnybar eltillverkning och med det geografiskt distribuerade affärsområdet Xpecunia Share. Vi avser vidareutveckla siterna i Sverige för att därefter utöka till andra produktionsområden. Vi avser enbart expandera i politiskt stabila och säkra områden.

 

Noteringsfrågor 

Bolagets aktie är idag inte upptagen till handel. Bolagets aktie kommer upptas till handel på lämplig handelsplats när Styrelsen bedömer att Bolagets utveckling är tillräcklig och aktieägarnas intressen därmed sammanfaller. Det beräknas inträffa under våren 2021. Bolaget önskar prioritera ägarspridning för Bolaget.

Aktieägare

Xpecunia Nordic AB:s aktieägare 2020-09-11

Andel av kapital och röster (%)

FAAV Invest AB 24%

Daniel Moström, VD 14%

Carama Invest AB 11%

Jörns Bullmarknad AB 11%

Taptum Finance 4%

Övriga 1350 ägare 36%

• Not. Investeraren Örjan Berglund har deltagit i en riktad emission som gör att hans bolag Jörns Bullmarknad AB per 2020-09-11 (registreringsdatum) äger 11% av Xpecunia

Aktiekapitalets utveckling