Investor relations

Expandering

Xpecunia avser att expandera under överskådlig tid med egna produktionssiter, egen förnybar eltillverkning och med det geografiskt distribuerade affärsområdet Xpecunia Share. Vi avser vidareutveckla siterna i Sverige för att därefter utöka till andra produktionsområden. Vi avser enbart expandera i politiskt stabila och säkra områden.

 

Noteringsfrågor 

Bolagets aktie är idag inte upptagen till handel. Bolagets aktie kommer upptas till handel på lämplig handelsplats när Styrelsen bedömer att Bolagets utveckling är tillräcklig och aktieägarnas intressen därmed sammanfaller. Det beräknas inträffa under 2020. Bolaget önskar prioritera ägarspridningen för Bolaget.

Aktieägare

Xpecunia Nordic AB:s aktieägare 2020-09-11

Andel av kapital och röster, %

FAAV Invest AB 24%

Daniel Moström, VD 14%

Carama Invest AB 11%

Jörns Bullmarknad AB 11%

Taptum Finance 4%

Övriga 1350 ägare 36%

• Not. Investeraren Örjan Berglund har deltagit i en riktad emission som gör att hans bolag Jörns Bullmarknad AB per 2020-09-11 (registreringsdatum) nu äger 11% av Xpecunia

Aktiekapitalets utveckling

ÅR

2018

2018

2018

2019

Vid full överteckning

2019

2019

2020

 

Händelse

Bolagsbildning

Split

Nyemission

Föreliggade

Nyemission

Nyemission

Split

Nyemission

 

Ökning antal aktier

500

424 500

75 000

25 000

100 000

35 775

19 823 675

2 800 000

 

Totalt aktiekapital

500

425 000

500 000

525 000

600 000

535 775

535 775

609 459

 

Ökn. aktiekapital

50

450 000

25 000

100 000

535 775

73 684

 

Totalt antal aktier i Xpecunia Nordic AB per 2020-09-11 är 23.159.450 st