Xpecunia Nordic AB avser i syfte att varaktigt sänka och på sikt helt eliminera behovet av att köpa el för koncernens behov att tillsammans med Creturner investera i en bioenergilösning. Kostnadsminskning om 13–16 mkr årligen

Förväntade effekter av att Xpecunia köper Creturner International
Xpecunia Nordic AB avser i syfte att varaktigt sänka och på sikt helt eliminera behovet av att köpa el för koncernens behov att tillsammans med Creturner investera i en bioenergilösning. Investeringen som beräknas till 20 mkr avses finansieras med en leasinglösning. Investeringen förväntas bli klar under Q1-2023 i Xpecunias huvudfastighet. Detta medför en potential, med nuvarande utgifter, på en kostnadsminskning om 13–16 mkr årligen in Xpecunia vilket stärker lönsamheten med motsvarande. Investeringen, räknat på en 80 % driftstid av ett år, tillför tillräckligt med elektrisk basenergi dygnet runt för att offsetta 90 % av hela det energibehov Xpecunia har idag. De solcellsfält på 2.3 MW som Xpecunia har byggt och har under slutbyggnation kommer mer än väl täcka resterande. Detta motsvarar då mer än 100 % av den el-energi som förbrukas idag. Xpecunia kommer därmed ha betydligt mer energi tillgängligt än vad som förbrukas idag och uppnå att bli oberoende av köpt el-energi. Kostnaden för driften av bioenergilösningen motsvarar 10 % av dagens energiutgift i Xpecunia.

Samtidigt erhålls en lösning för Creturner som ger dess verksamhet en stärkt bastillverkning och minskade direkta kostnader uppgående till 4–6 mkr årligen. Creturner är verksam inom verklig negativ klimatkompensation där man permanent avskiljer grundämnet kol från det naturliga kretsloppet. Kol (C = kol) är den ena beståndsdelen av koldioxid (CO2) som påverkar klimatförändringen.

Genom att bli en del av Xpecunia kan Creturner expandera sin lösning snabbare. Kostnader kan delas mellan bolagen och administration kan samordnas.  Den nya koncernen blir verksam inom beräkningsteknik och klimatkompensation. Båda verksamheterna förväntas utvecklas kraftigt framöver och med samordningen ha positivt kassaflöde i den löpande verksamheten på båda sidor. Xpecunia kan fortsätta investera snabbare och blir väsentligt mindre känslig för externa prisnivåer och Creturner kan öka på investeringar, försäljning och överväga såväl nationell samt internationell expansion. Styrelsen i den nya koncernen kommer fortsätta vara samma som i Xpecunia Nordic AB. VD i Creturner International AB är Joakim Erlandson som kommer fortsätta vara ansvarig VD i Creturner när det blir ett dotterbolag. Daniel Moström är fortsatt VD i Xpecunia Nordic AB.

Creturner har en hemsida på creturner.com där verksamheten presenteras och en VR-film återfinns på hemsidan som ger en bra överblick av lösningen. Creturner har en verksamhet inom klimatkompensering som är nyskapade där man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol som deponeras och därmed minskar CO2 permanent i atmosfären. Verksamheten kan skalas utan gräns till de flesta geografiska områden. Verksamheten förväntas öka kraftigt framgent och bidra till den nya koncernens lönsamhet.

Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013