Framgångar inom affärsområden. Kassaflöde och EBITA positivt. Grundtonen utvecklas positivt. Nettoomsättningen uppgick till 14,8 MSEK för 2023 och 6,1 MSEK för Q4

Bokslutskommuniké för 2023
1 oktober – 31 december 2023

Siffror i parentes är jämförelsetal för samma period 2022.

Fjärde kvartalet 2023 Koncern

Framgångar inom affärsområden.
Kassaflöde och EBITA positivt. Grundtonen utvecklas positivt.

IT. HPC fortsätter att utvecklas i samma riktning. Positiv grundton och halverad marknadsrisk på försäljningen med nytt samarbete. Affärsområdet expanderar kontrollerat och takten förväntas öka under Q1-Q2 för 2024.

MILJÖ. Stort intresse nationellt och internationellt. Nya samarbeten är under förhandling. Bolaget knyter ambassadörer till sig för att få ut budskapet. Bolaget för dialog med aktörer för att öka försäljningen. Det är ett långsiktigt arbete, där vi siktar på större avtal.

TEKNIK. Utvecklingen fortskrider enligt plan för Co2 nedbrytningstekniken

KASSA. Likviditeten är säkerställd med finansieringsavtal. Positivt kassaflöde.

ÄGANDE. 10 största ägare har 59% av bolaget och har ej förändrat nettot under Q4

Notera att jämförelser med föregående årssiffror speglar olika verksamhetsarter.
Bolaget har byggt upp ny verksamhet under verksamhetsåret.

Q4 2023-10-01—2023-12-31

  • Nettoomsättningen 1 okt till 31 dec 6,1 MSEK (9,3 MSEK)
  • Resultat EBITA 5 MSEK (5,6 MSEK)
  • Rörelseresultatet uppgår till -0,8 MSEK (-0,2 MSEK)
  • Kassaflödet från perioden uppgick till +0,3 MSEK (-1,0 MSEK)

Helåret 2023-01-01—2023-12-31

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,8 MSEK ( 43,3 MSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,0 MSEK ( +4,8 MSEK)
  • Resultat EBITA +13,7 MSEK (+21,8 MSEK)
  • Kassaflödet på helåret uppgick till +0,4 MSEK ( -3,9 MSEK)

Finansiella rapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden finns tillgänglig på bolagets webbplats www.creturner.com
Den finns på tre språk, svenska, tyska och engelska.

Finansiell kalender
Q1 2024: 2024-05-26

Publicering av Årsredovisning 2024-05-20
Bolagsstämma: 2024-06-10

Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255
eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013
 
 
Om Creturner Group
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på CDR (Carbon Dioxide removal) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar