2022 Summa intäkter ökade 49% till 53,7 (35,9) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 43,3 (35,9) MSEK

Bokslutskommuniké
1 Oktober – 31 December 2022
Siffror i parentes är jämförelsetal för samma period 2021
Fjärde kvartalet 2022 Koncern
Omsättning påverkad av el-krisen men strukturförändringar motverkade.

  • Nettoomsättningen Q4 uppgick till 9,2 (15,6) MSEK
  • Bruttomarginalen var 55 % (82 %) MSEK
  • Rörelsemarginalen för perioden var 0 % (40 %)
  • Rörelseresultatet Q4 uppgick till -0,1 (6,3) MSEK
  • Påverkan från höga energipriser var betydande
  • Framtida utveckling förväntas påverkas positivt av den nya bredare verksamheten
  • Externa skulder betydligt sänkta under året
  • Likviditeten säkerställd genom aktiva åtgärder

Helåret 2022-01-01—2022-12-31
·        Summa intäkter ökade 49% till 53,7 (35,9) MSEK
·        Nettoomsättningen uppgick till 43,3 (35,9) MSEK
·        Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (16,9) MSEK
·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,4 (29,4) MSEK
 
Styrelsens Ordförande Daniel Moström kommenterar:
” Året 2022 var starkt men utmanande med påverkan av höjda elpriser, nettokostnaden ökade mer än dubbelt mot föregående år. Perioden under fjärde kvartalet 2022 var därtill exceptionellt utmanande med en dramatik i världshändelser, produktionsförutsättningar och elpriser som skiftade stort dagligen. Creturner har agerat genom att anpassa verksamheten efter de skiftande förutsättningarna med ett långsiktigt fokus. Det innebar att vi sänkte kostnader över hela linjen och intensifierade arbetet med att vidareutveckla hela koncernen. Vi har i januari 2023 bytt företagsnamnet till Creturner Group – då det speglar den nya bredare utökade verksamhet som koncernen bedriver. Vi ser mycket ljust på framtiden.
Helåret avslutades starkt med ökade affärer i Bio-CCS delen och den nya delen bidrog betydande till omsättningen. Med koncernens avskrivningar enligt plan på 16 mkr på helåret påverkar detta resultatet efter skatt motsvarande. Den digitala sidan som helt avser HPC påverkades av den europeiska elkrisen, de pågående HPC-projekten för fjärde kvartalet var inte färdiga att intäktsföras vid årsskiftet. Utsikterna ser mycket goda ut för samtliga grenar av bolaget. Omsättningen på helåret summerade till 43,3 mkr med 8,1 mkr i rörelseresultat. Summerade intäkter för 2022 blev 53,7 mkr. Fjärde kvartalet omsattes 9,3 mkr med en rörelseförlust på 0,1 mkr. Det av regeringen aviserade elstödet för företag kommer vår koncern att ta del av, för vår del utgör stödet strax över 4 mkr.
Under helåret 2022 utvecklades hela verksamheten mycket omfattande, först expanderade vi med tunga investeringar inom digitala sidan, byggde fortsatt kraftfullt ut den egna energiförsörjningen och sedan förvärvade vi ett miljöteknikbolag som tillför stora synergier och framtida potential. Det har även skett en oerhört spännande teknikutveckling inom Co2-teknik.
Låt mig vara tydlig med att den digitala verksamhet som Creturner Group (fd Xpecunia Nordic) bedriver är intakt och nu enbart inriktad mot HPC – High Performance Computing. Detta innebär att den digitala maskinpark som vi äger hyrs ut på kontraktsbasis via samarbetspartners. HPC-delen genomgår en omställning – utrustningen byggs delvis om för att anpassas men den är energiintensiv, varvid vår egna energiförsörjning sänker den operativa kostnaden och motsvarande höjer marginalen. Förutsättningarna för denna del av verksamheten ser mycket goda ut, vår viktigaste samarbetspartner Cudo Compute Ltd (ägd av Cudo Ventures Ltd) rapporterar i ett planeringsmöte för 2023 att efterfrågan vida överstiger deras förväntningar. Vi låter bevisen av faktautfallet i HPC leda vägen innan successiva beslut om utökningar fattas. Under fjärde kvartalet eskalerade energikrisen i hela Europa som påverkade omsättningen i all energiintensiv digital verksamhet, vi agerade försiktigt i detta osäkra klimat.”

 
Finansiella rapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden finns tillgänglig på bolagets webbplats www.creturner.com  Den finns på tre språk, svenska, tyska och engelska.
Finansiell kalender
Q1 2023:                       2023-04-26
Q2 2023:                       2023-08-28
Bolagsstämma:             2023-04-28

Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.
 
Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på 070-8555255 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013