HPC ökar 585 %. Q2 vinst före avskrivningar. Samarbetspartner USA Avtal med världens största flygbolag. Co2-tekniken patentsökt – nya intressanta resultat.

Andra kvartalet 2023 Koncern
1 april – 30 juni 2023 Siffror i parentes är jämförelsetal för samma period 2022

IT. Mycket positivt att HPC ökar 585 % i Creturner på sista perioden. Satsningen börjar ge resultat. Vi ser att beläggningen ökar och att prisbilden håller. Mycket talar för att satsningen skall utökas.

Miljö. Samarbetspartner i USA i Avtal med världens absolut största flygbolag. Vår avtalspartner Spotnana för Nordamerika och Kanada som tecknat avtal med American Airlines fortsätter att expandera kraftigt nu senast med Lufthansa och deras underbolag. Creturner är leverantör av klimatoffset-tjänster till Spotnana.

Teknik. Nedbrytning av Co2-tekniken är nu patentsökt – nya intressanta resultat har påvisats. Bolaget har genomfört tester med termisk solkraft, att driva reaktionen med solljus. Initiala resultat indikerar positiva utfall.

Resultat före avskrivningar Q2 +3,2 Mkr (+5,5)

Resultat efter avskrivningar Q2 -4,0 Mkr (+1,2)

Intäkterna på andra kvartalet 4,5 Mkr (10)

Likviditeten är säkerställd med finansieringsavtal

Omställningen i Creturner har tagit tid och börjar visa bärkraft

 
VD Joakim Erlandson kommenterar:
„ Det har varit ett såväl spännande som utmanande kvartal där vi på Creturner tog många viktiga steg framåt.
När det gäller verksamhetsbenet med biokol och klimatkompensation är intresset för vår lösning stort såväl i Sverige som internationellt.

Vi har under våren tecknat en hel del avtal med företag som antingen erbjuder vår lösning till sina slutkunder eller
bearbetar marknaden aktivt med nykundsförsäljning. Vi känner oss trygga i de avtal som slutits och ser med tillförsikt
framtiden an.

Som ett exempel på ett sådant avtal vill jag lyfta Spotnana som vi är mycket glada över att fått till ett samarbete
med. Det är en storaktör inom reseindustrin med mängder av de största flygbolagen som sina klienter och under
våren tecknade de nya avtal med bland annat Lufthansa. Creturner är Spotnanas leverantör av Carbon offset, det
vill säga klimatkompensationer, och vi ser stor potential i det avtalet.

Jag kommenterade nyligen de avtal vi skrivit men det tål att upprepas. Det tar tid att implementera vår tjänst hos stora bolag. Det är många människor inblandade. Detsamma gäller ett flertal andra samarbeten vi ingick under våren.

Det har dessutom varit en turbulent period för många bolag vilket medfört att beslutprocessen i affärer med nya kunder tagit längre tid än förväntat. En utmaning som vi som arbetar på Creturner möter med än mer hängivenhet och fler dagliga kontakter.

Det arbete vi la ned i våras på hemsida, smarta kontrakt, foldrar och annat säljmaterial samt avtalsskrivningar med strategiskt viktiga aktörer tror vi kommer ge frukt under kommande månader. Det blir en intensiv höst.

Vi har även identifierat fler potentiella samarbeten som vi kommer lägga kraft på för att ro iland. Samtidigt har vi jobbat med material för digitala kampanjer som syftar på att stärka varumärket och öka igenkänning av Creturner som bolag och den lösning vi erbjuder.

Den här sommaren har mer än någon annan sommar visat på behovet att reducera andelen koldioxid i atmosfären är nödvändigt. Förändringarna i klimatet kostar samhällen runt om i världen enorma summor. De regelverk som kommer från EU-håll kommer öka kraven på företag att ta sitt ansvar för utsläpp av koldioxid. Det är regler som självklart gynnar bolag som verkar på den marknad som vi gör.

Här är det viktigt att ha i åtanke att vi är en ny aktör som ska nå ut i det brus som är. Som ni alla vet skedde en större verksamhetsförändring i Creturner under februari månad. Sedan dess har vi jobbat stenhårt för att nå ut med våra budskap och lösning till företag och organisationer.

Tittar vi på verksamhetsbenet HPC bestod Q2 av en ansvarstagande och noggrann utvärdering av bolaget möjligheter att växla upp. Till sist kom det resultat vi väntade på: ett fantastiskt procentuellt framsteg + 585 procents ökning från en månad till en annan. Detta med en bra beläggning som ändå har utrymme för en ökning. En utveckling som gett oss råg i ryggen för en fortsatt satsning på denna verksamhet. Implementering och optimering var vårt fokus. Det tog tid. Men med detta kvitto i hand kan vi känna oss trygga i en fortsatt satsning och en uppgradering i maskinparken avsedd att passa vår samarbetspartner Cudo Compute Ltd. Läs gärna mer om HPC i det egna avsnittet här i rapporten.

Avslutningsvis vill jag skriva några rader om den teknikutveckling som pågår. I maj lämnades en patentansökan in, den respekterade patentbyrån Bjerken & Hynell genomförde ansökan. Patenten bygger på en metod för att bryta ned gasen koldioxid till sina beståndsdelar fast kol och syrgas. Då teknikutvecklingen fortgått har intressanta upptäckter gjorts där energin kan utvinnas från termisk solkraft. Detta har medfört att Creturner överväger att sätta upp en prototypanläggning i Spanien, Grekland alternativt Australien för att utvärdera det termiska utvecklingsspåret.

Det är mycket spännande som händer framöver i Creturner och vi är övertygade om att vi kan vara en viktig del av det arbete som krävs för att möta klimatutmaningarna.”

Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk datorverksamhet som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa närvaro på den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Företaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan.
Miljödelen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att kompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage), som innebär att restbiomassa omvandlas till grundämnet kol och lagras för att minska mängden koldioxid i atmosfären. Företagskunder hos Creturner kan sedan köpa koldioxidkompensation på samma sätt som de traditionellt kompenserar för klimatförändringar, till exempel genom att plantera träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och tydligt mätbart. Övervakningen sker genom länkade smarta kontrakt som ger kunden insikt i resultaten och den framtida ekonomiska avkastningen av miljöinvesteringen. www.creturner.com
 
Creturner är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm och på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på +46-70-8555255 eller via e-post joakim.erlandson@creturner.com.
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013