Creturner Group AB (publ) genomför en riktad nyemission om 1,04 miljoner aktier, motsvarande ca 1,0 MSEK. Emissionskurs 0,96 SEK per aktie motsvarar en premie om 15% . Utspädning 1,8%

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Creturner Group AB (publ) (“Creturner” eller “Bolaget”) har idag den 12 juni 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1,04 miljoner aktier, motsvarande ca 1,0 MSEK till en strategisk internationell investerare i form av Johnny Thorsen (”Investeraren”). Emissionskursen uppgår till 0,96 SEK per aktie och motsvarar en premie om 15% i förhållande till det volymviktade genomsnittspriset de senaste 10 handelsdagarna. Den riktade emissionen beräknas vara färdigställd innan den 30 juli 2023.
 
Syftet med den riktade emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Investeraren bedöms vara stort strategiskt värde för Creturner. Investeraren har en central roll inom den globala flygindustrin vilket skapar möjligheter för Creturner att uppnå ytterligare internationell expansion av försäljningen och att det samordnar intressena hos nyckelparterna.
 
Till följd av den riktade emissionen beräknas aktiekapitalet öka med 27 368,42 kr från 1 516 881,66 kr till 1 544 250,08 kr. Antalet aktier beräknas öka med 1 040 000 aktier från 57 641 501 aktier till 58 681 501 aktier. Utspädningseffekten beräknas uppgå till 1,8%.


Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CCS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.
Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, CEO för Creturner Group AB (publ) på +46-70-855 52 55 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013