Creturner Group AB (publ) (”Creturner”, “Bolaget”) har haft utestående teckningsoptioner av serie 2022/2023 (TO2) som har varit föremål för inlösen till och med 15 februari 2023. Totalt utnyttjades 2 240 925 teckningsoptioner, motsvarande 49% av teckningsoptioner av serie TO2. Detta motsvarar en emissionslikvid om ca 1,57 MSEK.

Bolaget har enlig pressmeddelandet daterad 31 januari 2023 informerat om att man har träffat avtal med ett konsortium av externa investerare om garantiåtagande avseende hela den emissionsvolym som optionsserien omfattar. Ingen ersättning utgår för dessa garantiåtaganden. Vidare har investerarkonsortiet åtagit sig att ingå avtal om lock-up som villkorar att aktier som kan komma att emitteras till investerarna inte får avyttras under en period på 6 månader från tilldelningsdatumet.

Creturner väljer härmed att aktivera garantiåtagandet och genomför således den aviserade riktade nyemission där teckningskursen uppgår till 0,70 SEK per aktie vilket motsvarar lösenpriset i optionsserien. Totalt emitteras 2 332 184 aktier i den riktade emissionen vilket motsvarar ca 1,63 MSEK. Således erhåller Creturner ca 3,2 MSEK i emissionslikvid genom utnyttjade av optionsserien och den riktade emissionen.

Optionsinnehavare som har valt att utnyttja sina teckningsoptioner beräknas erhålla aktier omkring vecka 9 efter registrering av ärendet hos Bolagsverket.

Efter registrering av nyemissionerna kommer aktiekapitalet öka med 120.344,98 SEK, från 1.396.536,68 SEK till 1.516.881,66. Antal aktier kommer att öka med 4.573.109 stycken från 53.068.392 stycken till 57.641.501 stycken. Den totala utspädningen uppgår till 7,93%.


Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.
 
Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på 070-8555255 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013