Aktieägarna i Xpecunia Nordic AB (publ) kallas härmed till extra årsstämma den 23 januari 2023 kl. 10.00 – 11.00 i bolagets lokaler på i Stockholm, adress Taptogatan 6.

Aktieägarna i Xpecunia Nordic AB (publ) kallas härmed till extra årsstämma den 23 januari 2023 kl. 10.00 – 11.00 i bolagets lokaler på i Stockholm, adress Taptogatan 6. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 13 januari 2023, dels senast den 13 januari 2023 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan ska ske via e-post till info@xpecunia.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att mottaga en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 januari 2023 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
 
Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 3 januari. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin mailadress.
Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter
8. Val av styrelseordförande
9. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler
10. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
11. Beslut om namnbyte
12. Avslutning
Beslutsförslag
Val av styrelse, styrelseordförande
Styrelsen föreslår stämman att besluta
     att Daniel Moström väljs till stämmoordförande,
     att omval sker av styrelseledamöterna Daniel Moström (Ordförande), Andreas Hall, Dimitrios Siapkas, Patrik Axsäter
Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 9)
Styrelsen föreslår Förslag till Beslut om bemyndigande för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa bolagsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna fatta besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller med villkor enligt ovan är att Bolaget (i) ska ha möjlighet erlägga betalning för aktier i förvärvstransaktioner, samt (ii) ska kunna tillföra tillräckligt rörelsekapital för att finansiera företagsutvecklingen och (iii) att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget och/eller (iv) för att förvärva egendom.
Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.
Beslut om namnbyte (punkt 11)
I slutet av 2022 förvärvade bolaget Creturner International AB. Styrelsen har sedan dess tagit beslut om att samordna in Creturner International AB i Xpecunia Nordic AB. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara klart senare under 2022.
Som beslutsförslag till extra bolagsstämma föreslår styrelsen att bolaget ändrar bolagsnamn (firma) från Xpecunia Nordic AB (publ) till Creturner Group AB (publ) under 2023. Styrelsen anser att Xpecunia som namn är daterat och inte tillräckligt väl beskriver dagens verksamhet. Creturner Group AB (publ) sammanfattar på ett tydligare sätt att bolaget jobbar inom miljöteknik med både förnybar energi, klimat och miljöteknik och det finns en tydlig hållbarhetsaspekt i namnet. Med förändringen markerar dessutom bolaget början på en ny era där man skapar en ny grund för vidare tillväxt. Den befintliga verksamheten inom digital beräkningsteknik samordnas inom affärsområdet HPC för att tydligt markera att bolaget lämnat tidigare associerade verksamheter. Det är bolagets bedömning att utrymmet för tillväxt framgent kommer i ökande grad ske inom miljöteknik.
 
Övrig information
Beslut enligt punkt 11 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 53 068 392 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 53 068 392.
Fullständiga beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin e-mailadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Stockholm 22 december 2022
Xpecunia Nordic AB (publ)
Styrelsen