Aktieägarna i Creturner Group AB (publ) höll årsstämma den 30 juni 2023 i Stockholm och beslutade om bl.a.följande:

 
Kommuniké från Creturners årsstämma 2023
Aktieägarna i Creturner Group AB (publ) höll årsstämma den 30 juni 2023 i Stockholm och beslutade om bl.a.följande:
 
Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i ny räkning. Någon utdelning skall inte utges.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 90 000 kronor. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning.
Styrelse
Stämman beslutade om omval av Andreas Hall, Dimitrios Siapkas, Daniel Moström som
ledamöter, därtill nyvaldes Patrik Axsäter som Ledamot. Daniel Moström omvaldes även som styrelseordförande.
Revisor
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor välja auktoriserade revisorn Jimmy Doo från Bakertilly med suppleant som revisor.
Bemyndigande
Stämman beslutade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler dock max 50% av utestående aktier.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
För ytterligare information vänligen kontakta: Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på 070-855 52 55 eller via mail, joakim.erlandson@Creturner.com