Aktieägarna i Xpecunia Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 29 september 2022 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som togs vid stämman.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att godkänna förslaget om förvärv av Creturner International AB. Parter som inte fick rösta med anledning av närståendeskäl deltog inte i beslutet. De röstberättigade röstade 100% enhälligt för beslutet.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Stockholm i september 2022
Xpecunia Nordic AB
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Moström, VD för Xpecunia Nordic AB (publ) på 070-744 6901 eller via mail daniel.mostrom@xpecunia.com