Aktieägarna i Xpecunia Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 4 oktober 2021 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som togs vid stämman.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att välja ny revisor då innevarande revisor lämnar uppdraget på grund av akuta hälsoskäl till följd av allvarlig ögonsjukdom. Ny revisor är Urban Johansson och We Audit Sweden AB som Revisionsbolag.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Stockholm i oktober 2021
Xpecunia Nordic AB
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Moström, VD för Xpecunia Nordic AB (publ) på 070-744 6901 eller via mail daniel.mostrom@xpecunia.com