Aktieägarna i Xpecunia Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 23 januari 2023 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som togs vid stämman.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att godkänna förslaget om ändring i Styrelsen då nuvarnade VD Daniel Moström utsågs som Styrelseordförande, övriga ledamöter omvaldes och är Andreas Hall, Dimitrios Sipkas och Patrik Axsäter. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Stämman beslutade att byta firmannamn till Creturner Group AB. De röstberättigade röstade 100% enhälligt för beslutet.

Stockholm i januari 2023
Xpecunia Nordic AB (publ) unä Creturner Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Moström, Ordförande för Xpecunia Nordic AB (publ) på 070-744 6901 eller via mail daniel.mostrom@xpecunia.com