Aktieägarna i Xpecunia Nordic AB (publ) höll årsstämma den 31 mars 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a.följande:

 
Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i ny räkning. Någon utdelning skall inte utges.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 90 000 kronor. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning.
Styrelse
Stämman beslutade om omval av Andreas Hall, Dimitrios Siapkas, Daniel Moström som
ledamöter, därtill nyvaldes Patrik Axsäter som Ledamot. Andreas Hall omvaldes även som Styrelseordförande.
Revisor
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor välja auktoriserade revisorn Mikael Jannert och Mia Funder som revisor.
Bemyndigande
Stämman beslutade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler dock max 50% av utestående aktier.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
För ytterligare information vänligen kontakta: Daniel Moström, VD för Xpecunia Nordic AB (publ) på 070-7446901 eller via mail, daniel.mostrom@xpecunia.com

Om bolaget
Xpecunia är ett tekniskt avancerat beräkningsbolag med egna serverparker och minskar den huvudsakligliga direkta kostnaden högst väsentligt med hjälp av industriellt stora solenergianläggningar. Verksamheten anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera och skapa bästa möjliga avkastning. Med en flerårig bevisad lönsamhet har Xpecunia som mål att fortsätta hållbart skala upp den befintliga verksamheten och generera ökade marginaler med allt lägre klimatpåverkan. Likviditetsöverskott skall förvaltas traditionellt finansiellt för att möjliggöra en snabbhet i agerande vid behov.
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013