Idag den 23 januari 2023 inleds lösenperioden för Xpecunia Nordic AB (”Xpecunia”, ”Bolaget”) optionsserie 2022/2023 (”TO2”). Lösenpriset har fastställts till 0,70 SEK. Lösenperioden löper till och med 15 februari 2023.

Under september 2022 utfärdade Xpecunia Nordic AB vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2022/2023 (TO2) till befintliga aktieägare. Avstämningsdagen var den 2 september 2022. Aktieägare erhöll en teckningsoption per åtta innehavda aktier.
Lösenperiod
Optionsinnehavare som önskar teckna aktier med stöd av teckningsoptioner kan utnyttja sina teckningsoptioner av serie TO2 mellan 23 januari och 15 februari 2023.
Lösenpris
Lösenpriset (den kurs vid vilken nya aktier tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna) har fastställts till 0,70 SEK per aktie. Lösenpriset har beräknats som 70% av den volymvägda genomsnittskursen under mätperioden (5 senaste handelsdagar: 16-20 januari 2023).
Emissionslikvid
Totalt har 4 573 109 teckningsoptioner av serie TO2 utfärdats. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Xpecunia Nordic cirka 3,2 MSEK före avdrag för eventuella kostnader.
Handel i TO2
Teckningsoptionerna kommer att handlas till och med den 10 februari 2023. Teckningsoptioner som inte säljs eller utnyttjas innan detta datum kommer att förfalla och bli värdelösa.

Xpecunia Nordic AB – under förslag till namnändring till Creturner Group AB vid Extra Bolagstämma 2023-01-13..
Den digitala delen inom Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan.
Creturner är ett dotterbolag till Xpecunia Nordic AB (under namnändring till Creturner Group AB).
Creturner International AB erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar.
 
Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.
 
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013