Styrelsen i Xpecunia uttalar sig om motivet, effekterna och potentialen för den föreslagna nya koncernen. Ett oberoende värderingsutlåtande redovisas samt en informationsbroschyr om förvärvet.

Varför är detta förvärv till nytta för Xpecunia och dess aktieägare?

Det uppenbara är konsekvensen av att lönsamheten förväntas öka kraftigt och varaktigt i Xpecunias ordinarie verksamhet när grundkostnaden sjunker. Det är energi – elektrisk energi – som är grundkostnaden, Xpecunia har från allra första början aktivt arbetat med investeringar, främst inom massiva solcellsfältsinvesteringar för att minska kostnaden och miljöpåverkan. Den gemensamma investeringen i en bioenergipanna som ligger till grund till detta har en investeringsprofil som gynnar både Xpecunias ordinarie verksamhet och den tillkommande i Creturner.

Att påverka grundkostnaden i Xpecunia skapar ekonomiska skyddsvallar på både intäktssidan och kostnadssidan och förstärker därmed alla parametrar inklusive kassaflödet i koncernen. Det medför att Xpecunia blir mindre känsligt för intäktssvängningar och blir väsentligt mindre påverkad av externa kostnadsökningar. Rimligtvis kan expansion genomföras när andra aktörer inte kan räkna hem detta. Positionen för Xpecunias verksamhet blir än mer unik och långsiktigt hållbar. Kostnadsbesparingen förväntas till spannet 13—16 mkr årligen baserat på år 2022.

Kombinationen med Creturner skapar en situation och möjlighet som annars hade varit svår att uppnå. Förutom att man kan slå ut energiinvesteringar på en större gemensam verksamhet får Xpecunias aktieägare en ökad långsiktig potential då koncernen får en större bredd med ytterligare ett affärsområde som är skalbart. Styrelsen har alltid förordat riskhantering och stärkt kassaflöde i kombination med expansionen som ledstjärna.

Uttalande om värdering

Creturner som bolag är ungt, men utvecklingen har pågått i flera år och betydande framgångar har uppnåtts. Affären föreslås genomföras till den bolagsvärdering, 60 mkr, som Creturners externa aktieägare investerat 5,5 mkr kontant till i emissionen mars 2022. Styrelsen för Xpecunia har stämt av detta med bolagets revisor samt kontrollerat med berörda instanser och har beställt ett oberoende värderingsutlåtande från AG Equity Research AB. Detta värderingsutlåtande finns bifogat till detta pressmeddelande.

Teknisk utveckling inom Creturner

Det pågår en teknisk utveckling inom Creturner, både inom IT-området och teknikområdet som har potential att medföra ytterligare betydande fördelar för den nya koncernen. Denna utveckling har kommit relativt långt och kommer redovisas när det blir moget. Av konkurrens- och IP-rättighetsskäl är detta ännu inte klart att kommunicera ytterligare kring. Kostnaderna för dessa påbörjade projekt understiger en miljon kronor i budget.

Marknadsmässig utveckling inom Creturner och framtidsutsikter

Creturner har en snabb utveckling med sex personer som bearbetar marknaden, fem av dessa har enbart rörlig ersättning. Digital direktmarknadsföring avses genomföras under 2023 för både privat och företagssidan. Stor tonvikt läggs idag på att anpassa ett standardiserat erbjudande som passar behoven på företagsmarknaden därav har många kundkontakter etablerats inom vitt skilda branscher. Mottagandet har varit genomgående positivt bland annat har ett femårigt avtal slutits med en ledande reseförmedlare. Värdet på detta avtal är fem miljoner kronor årligen. När kunden genomför sin lansering under hösten kommer Creturner publicera namnet. Det finns en offertstock ute hos slutkunder som just nu uppgår 7 mkr. För 2022 kommer omsättningen naturligen vara relativt låg understigande 10 mkr och dock med ett positivt resultat som förväntas, under 2023 förväntas faktureringen vara starkt stigande.
Det är viktigt att förstå att klimatkompensering är en övervägande återkommande affärsförbindelse. Kunder köper ett åtagande från Creturner som förbinder sig att inom en avtalad framtid leverera klimatkompenseringen.

Denna modell gynnar Creturner då det medför kassaflöde som ger möjlighet till ökad expansion i utrustning och återkommande volymer. Skillnaden i genomförande mellan exempelvis trädplantering som klimatkompensering som sker på riktigt lång tidsrymd och i praktiken utgörs av ett långsamt förväntat och modellberäknat CO2-lån från atmosfären, är att Creturner-modellen är snabb, exakt och permanent. Den rest-biomassa som Creturner omvandlar var redan på väg till atmosfären och blir istället bunden i en verklig kolsänka. Bedömningen hos båda bolagen är att marknaden för verkliga klimatåtgärder kommer fortsätta öka i snabb takt.

Närståendeandel medför godkännande av bolagsstämma

Xpecunias VD har ett ägande i Creturner på 34% och den omständigheten medför enligt Lex Leo att ett beslut om ett genomförande av det föreslagna förvärvet måste fattas på en bolagsstämma. På en sådan bolagstämma får inte närstående rösträtt i den frågan. Skulle stämman rösta emot förslaget kommer inte affären att kunna genomföras. Större externa aktieägare och även långivare till Xpecunia har uttalat sig positiva till affären då de anser att den är till gagn för Xpecunias aktieägare.

Styrelsen i Xpecunia Nordic AB

Stockholm September 2022-09-12

Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013