Med anledning av den turbulens som råder i den digitala ekonomin vill jag personligen adressera Xpecunias aktieägare om verksamheten, hur vi ser på omvärldssituationen och hur vi arbetar för att navigera genom detta.

Skiftet mot HPC
Xpecunia har i tidigare kommunikation förmedlat att verksamheten har fasat in ett nytt användningsområde för serverhallarna, nämligen uthyrd datakapacitet (engelska: High-Performance Computing, HPC). Detta innebär att Xpecunia kan leverera HPC-tjänster till marknaden för att hantera den enorma mängd data som underbygger vårt högteknologiska samhälle idag. I och med Xpecunias satsningar har framstegen varit tydliga med en hög grad av automatisering innebärande ett nära på 95% kapacitetsutnyttjande av maskinparken för HPC som uppnåtts. En dialog om att ingå i ett större nätverk för att erbjuda kapaciteten via en gemensam plattform har pågått under en längre tid med en utländsk samarbetspartner. Det är uppenbart att flera aktörer dragit samma slutsats som Xpecunia och att marknaden är under framväxt. Enligt en rapport från Market Research Future väntas marknaden växa med en årlig tillväxttakt om ca 7% värderas till ca USD 69,82 miljarder år 2030*.

Prisnivåer på marknaden och intjäningsförmåga
Under de senaste månaderna har prissättningen av digitala tillgångar sjunkit på bred front. Digitala tillgångar är generellt sett förenade betydligt högre risker än andra tillgångar och många investerare letar nu trygga hamnar för sitt sparkapital. Detta påverkar Xpecunias intäkter negativt. Samtidigt ser vi att turbulensen medför en uppsida i att delar av priskomponenterna blir knapphetsprissatta vilket gynnar Xpecunia vilket har en förbättrad effekt på lönsamhetsnivån. Den negativa påverkan blir begränsad. Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt positiv och ger möjlighet till nya investeringar.

Expansionen av den egentillverkade energin fortsätter
En grundpelare i Xpecunias verksamhet har alltid varit nyttjandet av egentillverkad energi för att minska beroendet av inköpt el. Detta sänker bruttokostnadsbilden vilket förväntas bli en ännu mer markant påverkan framöver, särskilt om det ställs i relation till prisökningar i andra energislag. Utbyggnaden av den egna energin pågår i oförminskad takt. Leveranser har skett och installationen från dagens driftsatta 0,7 MW till 1,55 MW med planerad driftstart 31 augusti löper enligt plan. Nästa fas om ytterligare 0,85 MW påbörjas därefter. Det nya fältet blir 2 hektar stort tillsammans med det befintliga på 0,7 hektar blir detta bland topp 15 störst i Sverige. Beskrivet som fotbollsplaner motsvarar det 5,5 st.

Optimering
Xpecunia har inlett ett optimeringsarbete med ett specialistteam som har i uppdrag att se över hela serverparken. Bolaget bedömer att detta kommer att öka stabiliteten av installationerna markant och reduce

Som VD för Xpecunia är min främsta ambition att skapa värde för våra aktieägare. Sedan Xpecunia grundades har vår tes aldrig varit att vi ska växa genom att ta på oss onödiga risker. Tvärtom, vi har som bolag alltid arbetat med att riskminimera och tillväxten har vi framkallat genom investeringar i materiella tillgångar som breddar Xpecunias kapacitet. Vi kan inte isolera oss helt från en skakig omvärld, men vi kan arbeta noggrant med att trimma bort onödiga kostnader, förvalta vårt kassaflöde och investera i rätt saker vid rätt tidpunkt.

Daniel Moström
VD Xpecunia Nordic AB
 
 

 – Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för uthyrd beräkningskapacitet. Denna typ av beräkningskapacitet används främst för AI beräkningar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgart Börsen i Tyskland.
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013
 
*https://www.marketresearchfuture.com/reports/high-performance-computing-market-2698