Xpecunia konsoliderar verksamheten som en koncern från den 1:a juli. Förvärvet av dotterbolaget Zinkhus AB från U.Seger Holding AB är nu genomfört och därmed har en koncern bildats. Förvärvet aviserades inom ramen för IPO-processen.

Förvärvet uppgår till 4 mkr och har finansierats dels genom en riktad kvittningsemission om 312.500 st aktier och resterande har erlagts kontant. Dotterbolaget äger fastigheten där Xpecunia etablerat Zincum-siten och det finns ytterligare hyresgäster på fastigheten med externa hyresintäkter på 1,4 mkr med positivt driftsnetto. Fastighetens storlek uppgår till 3,4 hektar och är en stängslad industrifastighet på 5500 m2 fördelat på tre våningsplan med två stora industrihallar i direkt anslutning med stora ytor både utomhus och inomhus där Xpecunia avser expandera i mycket stor omfattning. Det finns två ställverk på totalt 1,8 MW installerade och i drift vilket är mycket betydelsefullt för snabb expansion. Bedömningen är att det finns utrymme idag att genomföra investeringar omkring 75 Mkr på Zincum. En installation av en 500 KW solcellspark är nu pågående, ytterligare projektering pågår för nästa solcellspark. En omfattande miljöutredning har på kommunens uppdrag nyligen genomförts av ett externt konsultbolag för hela det aktuella området och påvisar inga förhöjda halter eller någon latent miljöskuld. Xpecunia bedömer att dotterbolaget kommer påverka resultatet marginellt positivt på årsbasis. Avsikten är att samla fastighetsförvaltningen inom Xpecunias verksamhet i dotterbolaget. Den operationella verksamheten ligger i moderbolaget.  

Om bolaget
Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013