Xpecunia avser förvärva Creturner International i avsikt att bli självförsörjande på el. Genom förvärvet kan Xpecunia tillföras ett nytt affärsområde. Förvärvet är villkorat av godkännande från en planerad extra bolagsstämma.

Erbjudandet till aktieägarna i Creturner
Aktieägare i Creturner International AB (”Creturner”) erbjuds vederlag i form av aktier i Xpecunia och den totala köpeskillingen uppgår till 60 mkr vilket motsvarar Creturners värdering vid senaste kontanta nyemission om 5,5 mkr till externa investerare som registrerades den 3 mars 2022.
Eftersom Xpecunias VD Daniel Moström äger 34% av aktierna och rösterna i Creturner ska förvärvet ses som en närståendetransaktion och är således villkorat av ett godkännande från en extra bolagsstämma i Xpecunia Nordic AB. Vid godkännande är tillträdet beräknat till den 1 oktober 2022.
Motiv till förvärvet
Creturner har en verksamhet inom klimatkompensering som är nyskapade där man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol som deponeras och därmed minskar CO2 permanent i atmosfären. Xpecunia har beräknat att med hjälp av den energi som genereras via Creturners verksamhet kan Xpecunia minska beroendet av externt inköpt el med 90%. Xpecunias befintliga investeringar inom solenergi täcker upp med god marginal resterande 10% och Xpecunia beräknar således att verksamheten kan bli till fullo självförsörjande på el vilket beräknas ge omfattande kostnadssynergier vilka kan uppgå till minst 13—16 mkr på årsbasis.
Utspädning
Aktieägare i Creturner erbjuds vederlag i form av nyemitterade aktier i Xpecunia till ett värde om 60 mkr i Xpecunia. Värdet på de nyemitterade aktien baseras på WVAP värdet mellan 2022-08-11—2022-08-17 vilket är 3.64 kr/st. Den nya koncernen medför att aktieantalet ökar i Xpecunia från dagens 36 584 876 st med 16 483 516 st till 53 068 392 st. Detta motsvarar en utspädning om 31,06 % för befintliga aktieägare i Xpecunia.
Beskrivning av Creturner
Creturner International AB grundades av Daniel Moström tillsammans med andra affärspartners i syfte att erbjuda företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta under marken för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar.
Förhandsaccept
Xpecunia har erhållit förhandsaccept från Creturners aktieägare motsvarande cirka 76 procent av aktierna och rösterna i Creturner. Creturner har idag 45 aktieägare.
 
Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013