Xpecunia – Creturner ingår avtal om garantiåtagande i form av en potentiell riktad nyemission i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie 2022/2023 (TO2).

Xpecunia – namnändrat till Creturner Group AB (publ) ("Bolaget") har en utestående serie teckningsoptioner (optionsserie 2022/2023 som handlas under namnet Xpecunia TO2) som vid tidpunkten för detta pressmeddelande är föremål för inlösen till och med den 15 februari 2023. Lösenpriset uppgår till 0,70 kr per aktie.

Bolaget har nu träffat avtal med ett konsortium av externa investerare om garantiåtagande avseende hela den emissionsvolym som optionsserien omfattar. Ingen ersättning utgår för dessa garantiåtaganden. Vidare har investerarkonsortiet åtagit sig att ingå avtal om lock-up som villkorar att aktier som kan komma att emitteras till investerarna inte får avyttras under en period på 6 månader från tilldelningsdatumet.

Vid utgången av lösenperioden erhåller Bolaget en redogörelse kring utnyttjandegraden av teckningsoptioner och förutsatt att det finns utrymme som inte har utnyttjats kan Bolaget besluta att emittera motsvarande volym till investerarkonsortiet i form av en kontant riktad nyemission av aktier. Teckningskursen uppgår till 0,70 SEK per aktie vilket motsvarar lösenpriset i optionsserien. Således bedömer Bolaget att den totala möjliga emissionsvolymen om 4 573 109 är säkerställd och Bolaget beräknas tillföras cirka 3,2 MSEK.

Teckningskursen i den potentiella riktade emissionen bedöms av Bolaget vara marknadsmässig eftersom den motsvarar det lösenpris vid vilken optionsinnehavare av TO2 har rätt att konvertera till. Eftersom den riktade emission är konstruerad som ett garantiåtagande anser Bolagets styrelse, efter förhandlingar med investerarkonsortiet, att den riktade emission ska följa samma villkor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade emissionen genomförs i proportion till den volym som optionsinnehavare har valt att inte utnyttja. Optionsserien utfärdades vederlagsfritt till alla aktieägare i Bolaget och aktieägarna har således haft företrädesrätt vid valet om att delta i erbjudandet.

Vidare bedömer Bolaget att det är mer tids- och kostnadseffektivt att genomföra en riktad emission. Sett till den bedömda storleken på den riktade emissionen anser Bolaget att en potentiell emissionslikvid från en företrädesemission i motsvarande storlek skulle förbrukas av emissionskostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Erlandson, VD för Creturner Group AB (publ) på 070-8555255 eller via mail joakim.erlandson@creturner.com