EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) (”Xpecunia”,“Bolaget”) har idag den 28 maj 2021 erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Finansinspektionen har idag godkänt prospektet avseende Xpecunias spridningsemission som påbörjas måndag den 31 maj och löper till och med den 9 juni (”Erbjudandet”). Första dagen för handel i Bolagets aktie är beräknad till den 21 juni 2021.

Prospektet kan läsas i sin helhet på Bolagets hemsida, https://xpecunia.se/ipo/ samt på Finansinspektionens hemsida.

Villkorat godkännande

Det villkorade godkännandet från NGM Nordic SME innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för Xpecunias aktier är uppfyllt inför noteringen.

Erbjudandet i sammandrag

Med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 1 augusti 2020 har Bolagets styrelse den 15 april 2021 beslutat att genomföra en nyemission av aktier riktad till allmänheten.

Teckningsperiod 31 maj – 9 juni 2021
Beräknad första dag för handel 21 juni 2021
Likviddag 15 juni 2021
Teckningskurs 6 SEK per aktie
Minsta teckningspost 900 aktier, motsvarande 5 400 SEK
Emissionsvolym 7 500 000 aktier
Emissionsbelopp 45 MSEK
Teckningsförbindelser Ca 36,7 MSEK (motsvarande ca 82% av Erbjudandet)
Antal aktier innan Erbjudandet 26 937 515 aktier
Bolagsvärde (pre-money) Ca 162 MSEK
Förfarande för deltagande i Erbjudandet Investerare som önskar anmäla sig för teckning av aktier i Erbjudandet bör göra det via sin bank eller förvaltare. Observera att sista möjliga dagen för teckning kan variera beroende på bank eller förvaltare.

Det kommer även gå att teckna digitalt med BankID via Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se

Citat från VD Daniel Moström
”Det här året har varit händelserikt för kryptovalutor, och den senaste tidens turbulens har i mångt och mycket handlat om en sak – den stora påverkan som utvinningen av kryptovalutor har på vår miljö. Detta dilemma utgör grunden för Xpecunias existens. Med hjälp av egenproducerad solenergi har vi kunnat minska behovet av att köpa in extern el samtidigt som vi har fått bättre marginaler och minskat vårt miljöavtryck. Vi har visat att vår affärsmodell fungerar såväl i testmiljö som i storskalig produktion sedan vi upprättade vår senaste utvinningsanläggning Zincum. Vi har nu siktet inställt snabbare och kraftigare expansion med bibehållen lönsamhet. Genom en notering kan vi synliggöra för omvärlden att grön energi och kryptoutvinning är ett vinnande koncept.”

  • Daniel Moström, VD Xpecunia

Avtal om lock-up

Inför IPO har vissa befintliga aktieägare åtagit sig inte sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav i Xpecunia under en period om tolv månader från och med första dagen för handeln av aktien.

Antalet aktier som omfattas av lock-up motsvarar cirka 58,65% av det totala antalet aktier i Bolaget före ägarspridningen.

Riktad kvittningsemission i samband med fastighetsförvärv

I samband med IPO:n avser Xpecunia genomföra en kvittningsemission riktad till U. Seger Holding AB till samma villkor som i Erbjudandet. Den riktade emissionen uppgår till 312 500 aktier, motsvarande 1 875 000 SEK. Syftet med den riktade emissionen är att fullfölja förvärvet av den fastighet där Zincumanläggningen befinner sig. Den totala köpeskillingen uppgår till 4 MSEK, varav den kontanta delen ska erläggas senast den 30 juni 2021. Fastigheten förväntas ge Xpecunia möjlighet att disponera fastighetens fullständiga utrymmen i samband med expansionen av Zincum-anläggningens driftkapacitet.

Övriga upplysningar

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet finns att tillgå i Bolagets prospekt. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.xpecunia.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionen och noteringen.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget i samband med emissionen.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013