Xpecunia har träffat en överenskommelse med långivarna Modelio, Gerhard Dal och Munkekullen avseende ett lån om 30 MSEK till marknadsmässiga villkor och utan löpande konverteringsrätt. Det nya lånet ersätter det konverterbara lån som upptogs under september 2021. Det nya lånet förfaller i januari 2023.

I september 2021 upptog Xpecunia ett konverterbart lån om 30 MSEK i syfte att genomföra en skyndsam och omfattande investering i beräkningsutrustning. Vid årsskiftet 2021/22 kvarstod 12 MSEK av det ursprungliga lånebeloppet efter en amortering om 6 MSEK och konvertering motsvarande 12 MSEK som aviserades 20 oktober 2021.

Xpecunia har bedömt att Bolaget besitter en god finansiella styrka för att möta kontanta betalningsförpliktelser och att löpande minskning av skuld genom utspädningsgenerande åtgärder inte är nödvändigt.

I samråd med långivarna upptas således ett nytt lån om 30 MSEK, varav 12 MSEK refinansierar det gamla lånet. Likviden ska användas till investeringar i hårdvara och infrastruktur som ett led i expansion- och lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Lånet följer en amorteringsplan motsvarande 25% sista juni 2022, 25% sista september 2022 och 50% sista januari 2023.

Långivarna äger fortsatt rätten att kvitta lånet i nyemission i händelse av att Xpecunia inte skulle ha möjlighet att möta amorterings- och räntekraven. Xpecunia bedömer att detta är en betryggande säkerhet i det fall bolagets finansiella utveckling skulle utmanas av oförutsedda händelser.

Xpecunias VD Daniel Moström kommenterar,

”Jag är mycket glad och tacksam över resultatet av de dialoger vi har haft med långivarna. När vi upptog lånet i september 2021 såg vi konverteringsrätten som en trygghet. I det läge Xpecunia nu befinner sig känner vi oss väl positionerade att uppta skuldfinansiering utan aktieutspädning som påföljd. Här har långivarna varit mycket tillmötesgående och jag tackar för deras fortsatta stöd när vi nu grundar för nya investeringar i vår verksamhet”.

Om bolaget
Xpecunia är ett tekniskt avancerat beräkningsbolag med egna serverparker och minskar den huvudsakligliga direkta kostnaden högst väsentligt med hjälp av industriellt stora solenergianläggningar. Verksamheten anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera och skapa bästa möjliga avkastning. Med en flerårig bevisad lönsamhet har Xpecunia som mål att fortsätta hållbart skala upp den befintliga verksamheten och generera ökade marginaler med allt lägre klimatpåverkan. Likviditetsöverskott skall förvaltas traditionellt finansiellt för att möjliggöra en snabbhet i agerande vid behov.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013