Investeringen uppgår totalt till 23 mkr och finansieras genom egen kassa. Leverans sker med början i februari 2022 och fortsätter in under kvartal 1-2022. Driftstarten sker löpande efter leverans på Xpecunias svenska siter. Investeringen avser 1400 st fabriksnya NVIDIA RTX A4000, 1000 st fabriksnya NVIDIA RTS 2060 SUPER samt 250 st fabriksnya servers av en helt ny generation.

Utrustningen kommer främst användas till utökad beräkningskapacitet av AI-beräkningar samt i viss mån även kryptoutvinning. Lönsamhetsnivån av de respektive grenarna kommer styra nyttjandet.

Xpecunia har en fortsatt stark utveckling och avser fortsätta expandera med kassaflödet i fokus. Efter att Bolaget under 2021 uppfört nya serverhallar, investerat i kraftigt ökad energitillförsel samt projekterat en fyrdubblad solcellspark inför 2022 fortsätter investeringarna med gott om utrymme till att fortsätta expandera så länge marknadsförutsättningarna understödjer.

Investeringarna stödjer Xpecunias strategi att skapa en egen beräkningskapacitet på stor skala då detta blir den nya industriella råvaran i kunskapssamhället. Tidigare har Xpecunias diversifieringsfilosofi gått ut på förmågan att växla mellan vilka kryptovalutor som ska utvinnas vid varje enskilt tillfälle. Hädanefter ska Xpecunias serverhallar kunna appliceras inom flera applikationsområden, utöver kryptoutvinning, som kräver beräkningskapacitet. Samtidigt kvarstår Bolagets målsättning att alltid bedriva den för stunden mest lönsamma aktivitet och den växande tillgången till förnybar energi skapar bättre förutsättningar för att minska både Xpecunias rörliga kostnader och det klimatavtryck som verksamheten generar.

Den investering som aviseras ovan kommer inte att tillföra några ökade personalkostnader då nuvarande personal har kapacitet att sköta all nödvändig installation. Investeringen finansieras ur egen kassa samt med eget kassaflöde. Ytterligare investeringar sker löpande med hänsyn till kassaflödet.

Om bolaget
Xpecunia är ett tekniskt avancerat beräkningsbolag med egna serverparker och minskar den huvudsakligliga direkta kostnaden högst väsentligt med hjälp av industriellt stora solenergianläggningar. Verksamheten anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera och skapa bästa möjliga avkastning. Med en flerårig bevisad lönsamhet har Xpecunia som mål att fortsätta hållbart skala upp den befintliga verksamheten och generera ökade marginaler med allt lägre klimatpåverkan. Likviditetsöverskott skall förvaltas traditionellt finansiellt för att möjliggöra en snabbhet i agerande vid behov.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013