Xpecunia har genomfört en större investering vilket ökar den nuvarande totala kapaciteten med ytterligare ca 55 %. Xpecunia beräknas således ha ca 3,5 gånger den produktionskapacitet som man hade vid noteringen i slutet på juni 2021. Investeringen uppgår totalt till 27 mkr och finansieras genom upptagande av lån om 30 MSEK. Leverans sker redan med början i oktober 2021 och fortsätter in under november. Driftstarten sker löpande efter leverans på Xpecunias svenska siter. Investeringen avser 2500 st fabriksnya NVIDIA RTX A4000 16GB.

Affären görs då ett tillfälle uppstod då en annan köpare misslyckades med sin finansiering varvid Xpecunia fick en möjlighet att överta beställningen mot att betalning framställs skyndsamt. Efterfrågan på hårdvara för mining är fortfarande extremt hög och leveransperioder kan sträcka sig över ett halvår. Anledningen till att Xpecunia anser att det fortsatta valet av NVIDIA RTX A4000 är ett bra val, förutom en fördelaktig prisbild som är ca 65% av listpriset, är att dessa högprestandakort kan utöver kryptoutvinning användas till beräkningsarbeten för VR, AI och renderingstillämpningar för det fall att detta skulle bli mer lönsamt i en framtid. Payoff-tiden beräknad utifrån aktuella avkastningsnivåer är ca 14 månader. Jämfört med produktionsnivån vid IPO-tidpunkten har Xpecunia därmed nu uppnått en ökning med 249% av driftskapaciteten.

För att säkerställa finansieringen av rörelsekapitalet för expansion har Xpecunia erhållit ett lån på 30 mkr ifrån långivarna Gerhard Dal och Modelio Equity, och Munkekullen AB. Lånet löper under en period om tolv månader och till marknadsmässiga villkor. Långivarna har rätt att kvitta lån mot aktier givet att bemyndigande erhålls vid en extra en bolagsstämma som beräknas hållas inom tre veckor. Kvittning beräknas ske med 10% rabatt mot det lägre volymviktade genomsnittspriset inom en period om tio (10) dagar som föregår varje kvittningstillfälle. Sådan kvittning beräknas ske etappvis under och vid utgången av lånets löptid om 12 månader. Vid eventuell kvittning minskar lånets nominella värde med motsvarande belopp. Xpecunia äger rätten att amortera på hela eller delar av lånet närsomhelst under löptiden.

Xpecunias syn är fortsatt expansivt inställd men noga med att säkerställa riskhanteringen både operationellt och tekniskt på en daglig basis samt att finansiellt bevara en förmåga att snabbt kunna agera på möjligheter. Detta innebär att framställda krypto säljs löpande och att teknisk utrustning är mångsidig samt framtidssäkrad.

VD Daniel Moström kommenterar ”Vi har från början uttalat att Xpecunia skall fortsätta expandera under lönsamhet med god riskhantering. Genom denna affär kan vi förkorta den planerade investeringsplanen med 8 månader – det är under rådande marknadsförhållanden en exceptionellt gynnsam affär.”

Xpecunia driftstartar löpande pågående investeringar in i produktion för att bibehålla ett positivt operationellt kassaflöde. Ytterligare expansion sker löpande med hänsyn till kassaflödet.

Göteborg Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med transaktionen.

STOCKHOLM 2021-09-15

Om bolaget
Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten och generera ökade marginaler med allt lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013