Q2 KRAFTIG OMSÄTTNINGS- OCH VINSTTILLVÄXT. Nettoomsättningen ökade med 500 %, till 7,2 (1,2) Mkr. Rörelseresultatet ökade med 3700 % till 3,8 (0,1) Mkr

Summering andra kvartalet 2021

MÅNDAG, AUG 23, 2021 08:00 CET

Q2 APRIL – JUNI 2021
Nettoomsättningen ökade med 500 %, till 7,2 (1,2) Mkr
Rörelseresultatet ökade med 3700 % till 3,8 (0,1) Mkr
Rörelsemarginalen ökade till 53 % (6 %)
Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,01) kronor
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 33,8 (0,6) Mkr

Första halvåret JANUARI – JUNI 2021
Nettoomsättningen ökade med 475% till 11,5 (2) Mkr
Rörelseresultatet ökade med 3150% till 6,5 Mkr (0,2) Mkr
Rörelsemarginalen ökade till 57% (9%)
Resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,005) kronor.

”Vi ser en stark utveckling i Xpecunia som vi bedömer kommer fortsätta kommande kvartal.
Xpecunia utvärderar att ta några enstaka procent in i en kryptoportfölj. Nya etableringar utvärderas löpande både i Sverige och internationellt, förändringen från POW till POS ger upphov till möjligheter. Fokus är att driftsätta och färdigställa den pågående expansionen.”
kommenterar VD i Xpecunia Nordic Daniel Moström

Väsentliga händelser under rapportperioden – Kvartal 2
• Xpecunia har fått positivt besked om energiskatteavdrag
• Xpecunias aktie handelsstartar 23 juni 2021 på NGM Nordic SME
• Xpecunia inleder samarbete om grön krypto med Goobit Group
• Xpecunias IPO kraftigt övertecknad

Väsentliga händelser efter rapportperioden – Kvartal 3
• Xpecunia investerar 17 Mkr – utökar Zincum 75%, förvärvar mark, bygger ny kapacitet
• Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket
• Xpecunia investerar 17 Mkr i utökad framtidssäkrad produktionsutrustning
• Xpecunia etablerar sig på Island – utökat kapaciteten 50%
• Xpecunia är nu en koncern – förvärv slutfört

För ytterligare information vänligen kontakta Daniel Moström, VD för Xpecunia Nordic AB (publ) på 070-744 69 01
eller via mail, daniel.mostrom@xpecunia.com
Rapporten finns på hemsidan www.xpecunia.com

 
Denna information är sådan information som Xpecunia Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 aug 2021, kl. 08.00 CET.