Fokus på HPC breddas och utökas, Egenproducerade energin ökar och skulder sänks än mer. Påverkan från höga energipriser avtar kraftigt framgent. Stärkt framtidstro.

Tredje Kvartalet 2022 Koncern

Siffror i parentes är fämförelsetal för samma period 2021

FOKUS PÅ HPC BREDDAS OCH UTÖKAS, EGENPRODUCERADE ENERGIN ÖKAR OCH SKULDER SÄNKS.

 • Nettoomsättningen ökade till 10,9 (8,8) MSEK
 • Bruttomarginalen var 58 % (86 %) MSEK
 • Rörelsemarginalen för perioden var 28 % (56 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (4,7) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,5 (8,8) MSEK
 • Ökade energipriser under kvartalet påverkade marginalen
 • Påverkan från höga energipriser avtar kraftigt pga HPC fokus
 • Starkt ökade intäkter inom HPC stärker framtidstron
 • Externa skulder halverade under året

2022-01-01—2022-09-30

 • Nettoomsättningen ökade till 33,6 (20,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (11,3) MSEK

VD Daniel Moström kommenterar:

”Fokuset på HPC breddas och utökas, den egna energin ökar och skulderna sänks. Xpecunia har en fortsatt snabb utveckling och koncernen anpassar sig löpande till nya förutsättningar. Omvärldens fortsatta turbulens ökar vår beslutsamhet och bekräftar vår grundinställning att energi, miljö och lönsamhet är sammankopplade i hög grad. Periodens rörelseresultat på +2,9 Mkr och omsättning på 10,9 Mkr bekräftar stabiliteten i den finansiella utvecklingen, även om denna har påverkats av de höga energipriserna som i sin tur motverkas nu och framgent av hög lönsamhet inom HPC som är betydligt mer energieffektiv. Det pekar på nyttan att balansera upp fler delar av värdekedjan och bekräftar logiken att förvärva kompletterande verksamheter som stödjer. Finansiellt har Xpecunia amorterat ytterligare på sina skulder med 7,5 Mkr efter Q3-periodens utgång vilket nu innebär en halvering av den externt upptagna skuld som upptogs 2021/2022 för investeringar.

DIGITALT FOKUS. Den digitala verksamheten fokuserar nu enbart på HPC (High Performance Computing) som huvudområde. Xpecunia såg detta område tidigt (vi kallade det då för uthyrd kapacitet) och vi har därmed ett försprång i relationer och förmåga. Många bolag inom den digitala ekonomin talar nu plötsligt om samma sak. Xpecunia har under 2021/2022 konsekvent investerat i hårdvara som har denna förmåga till att dubbelnyttjas, de investeringsbehov som uppstår som ett resultat av fokuseringen handlar om uppgraderingar för att nå de högsta värdesegmenten. Tillväxten inom HPC spås av många bedömare bli fortsatt kraftig.”

Xpecunia är i grunden ett tekniskt beräkningsbolag som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan. Bolaget är listat på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige samt på Stuttgartbörsen i Tyskland.

Finansiella rapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden finns tillgänglig på bolagets webbplats www.xpecunia.com. Den finns nu på tre språk, svenska, tyska och engelska.

Finansiell kalender
Q4 2022: 2023-02-08
Q1 2023: 2023-04-26

Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013