Xpecunia startar ett helägt dotterbolag för AI beräkningar. Verksamheten har bedrivits i pilotform inom Xpecunia under 2021 och Bolaget bedömer nu att tiden är mogen att initiera en uppskalning och för tydlighetens skull separera projektet till ett eget helägt dotterbolag. Lönsamheten inom detta segment, som är helt skild från Xpecunias ordinarie verksamhet, pekar på en likartad nivå som tidigare uppnåtts inom Xpecunia. Xpecunia avser investera en miljon kronor i forskning & teknik-utveckling under Q1-2022. AI verksamheten kan nyttja hårdvara och lokaler som redan finns i koncernen. Lönsamhetsprincipen kommer styra användningen fortsatt.

Bakgrunden till utvecklingen är att Xpecunias grundaffär inom kryptoutvinning är förvisso starkt lönsam men för att säkra den långsiktiga potentialen i Xpecunia är det i bolagets intresse att ha en plattform etablerad. Utvecklingen genomförs i egen regi samt med anlitade konsulter, inga nya fasta kostnader behövs för bolagsutvecklingen i detta skede. Fördelarna med området är att prisbilden är stabilare, efterfrågan är stigande, synergierna inom hårdvara är betydande och marknaden är global. Det är mot bakgrund av detta som Xpecunia valt att investera i hårdvara som har en alternativ nytta vilket skapat en möjlighet att bygga en motståndskraft mot förväntade förändringar. Den fördelaktiga ekonomiska grundekvation som Xpecunia identifierat med att investera i egen energi är direkt överförbar till området med AI beräkningar.

Xpecunias syn är fortsatt expansivt inställd och noga med att säkerställa riskhanteringen både operationellt samt tekniskt. Xpecunia behöver finansiellt bevara en förmåga att snabbt kunna agera på möjligheter. Detta innebär att intäkter omvandlas löpande och att teknisk utrustning är mångsidig samt framtidssäkrad.

VD Daniel Moström kommenterar ”Vi har från början uttalat att Xpecunia skall fortsätta expandera under lönsamhet med god riskhantering. AI beräkningar har vi haft under uppsikt under en lång tid och nu har marknaden vuxit till en nivå som är kommersiellt intressant och prisbilden har klarnat. Denna satsning stödjer Xpecunia i att ytterligare framtidssäkra verksamheten.”

Under 2022 kommer marknaden för Proof of Work (PoW) utvinning av kryptovalutor sannolikt att omstruktureras utanför Bitcoin-marknaden. PoW marknaden för krypto domineras av Ethereum där det aviserats förändringar i flera omgångar. Dessa förändringar har historiskt blivit framflyttade och förändrade till sin effekt i förhållande till aviseringarna och dess då förväntade effekter. Det är dock sannolikt att en större förändring kommer inträffa – troligen mot slutet av 2022. Hur detta kommer påverka i realiteten återstår att se, men skulle den globala utvinningskapaciteten, som inte kan användas till annat än kryptoutvinning omfokusera kraftigt till övriga PoW-krypto kommer den strukturella marknadsbilden och des balanser att kraftigt förändras. Det är mot den bakgrundsanalysen som Xpecunia investerat i hårdvara som har alternativ användning, för att skydda bolagets intjäningsförmåga på lång sikt. Därför går Xpecunia vidare i utvecklingen med främst AI-beräkningar. Xpecunia kommer i kvartalsrapporter och PM att informera om fortskridandet och uppdatera om sin syn på marknadsförändringanrna.

STOCKHOLM 2021-12-06

Om bolaget
Xpecunia utvinner kryptovalutor och expanderar inom AI beräkningar och minskar kostnaden väsentligt med hjälp av egenproducerad solenergi. Verksamheten anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att fortsätta skala upp den befintliga verksamheten och generera ökade marginaler med allt lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013