Xpecunia Nordic AB:s Styrelse har genom att använda mandatet från ett registrerat bemyndigande som erhölls den 2022-03-31 beslutat att utfärda teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Xpecunia Nordic AB.

Xpecunia Nordic AB:s Styrelse har genom att använda mandatet från ett registrerat bemyndigande som erhölls den 2022-03-31 beslutat att utfärda teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Xpecunia Nordic AB. En teckningsoption erhålls per 8 innehavda aktier. Avstämningsdagen annonseras inom kort.

Syfte & kapitalanvändning
De vederlagsfria teckningsoptioner som utfärdas är avsedda att erbjuda viss kompensation till befintliga aktieägare i Xpecunia för den utspädning kan komma att uppstå på grund av den föreslagna förvärvet av Creturner International AB. Likvid som kan erhållas uppgår till maximalt cirka 16 MSEK och planeras användas till att stärka Bolagets balansräkning samt andra strategiska investeringar.

Teckningsoptionens villkor
Teckningsoption av serie 2022/2023 (TO2)

Förhållanden Aktieägare i Xpecunia erhåller en (1) teckningsoption per åtta (8) innehavda aktier. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Lösenperiod Lösenperiod 23 januari – 15 februari 2023
Lösenpris 70% av den volymvägda genomsnittskursen under de 5 sista handelsdagarna som föregår teckningsperioden, dock ej lägre än kvotvärdet och ej högre än 5 SEK per aktie.
Antal teckningsoptioner 4 573 109
Emissionsbelopp vid
maximal teckning
Cirka 16 MSEK

Handel i teckningsoptionerna
Xpecunia avser ansöka om notering av teckningsoptionerna.

Aktiekapital och utspädning
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 120 344,98 kr från 962 759,93 kr till 1 082 824,91 kr. Antalet aktier i Xpecunia kommer att öka med 4 573 109 stycken från 36 584 876 stycken till 41 157 985 stycken. Detta baseras på det aktiekapital och antalet aktier som finns registrerat per idag den 2022-08-18.

Kontaktuppgifter
VD: Daniel Moström – 070-7446901 daniel.mostrom@xpecunia.com
Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM, Sverige
www.xpecunia.com
Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013