Xpecunia Nordic AB (publ) (”Xpecunia”, ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den spridningsemission (”IPO”) som har genomförts inför notering på NGM Nordic SME. Intresset har varit stort och emissionen tecknades till en teckningsgrad om 412%.

Xpecunia har mellan perioden 31 maj – 9 juni 2021 genomfört en spridningsemission inför noteringen på NGM Nordic SME som är beräknad till den 21 juni 2021. Intresset har varit stort och emissionen tecknades till en teckningsgrad om 412%, motsvarande 185 MSEK från över 7.500 konton. Xpecunia beräknas därmed tillföras över 1.500 nya aktieägare. Erbjudandet omfattades av teckningsförbindelser motsvarande cirka 82% av emissionen.

VD Daniel Moström kommenterar:

”Det är oerhört glädjande att intresset har varit så stort kring Xpecunias IPO och vi tackar för det förtroende vi har fått från befintliga och nya investerare som vill vara med på vår resa. Kryptovalutornas värld är en volatil sådan och de senaste veckorna har onekligen bekräftat detta. Som ett publikt aktiebolag har Xpecunia levt efter en strängt riskbegränsande strategi i syfte att värna om våra aktieägares och bolagets finansiella stabilitet. I korthet går den ut på:

  • att skyndsamt och undantagslöst sälja av kryptovalutor som utvinns
  • att arbeta aktivt med marginalförbättrande åtgärder
  • att inte vara beroende av en specifik kryptovaluta
  • att skala upp och växa med bibehållen lönsamhet

Med denna strategi och med det kapital vi erhåller från emissionen kommer vi att kunna göra flera strategiska investeringar i serverhallar, solcellsanläggningar och affärsområden samt intensifiera vår expansion oberoende av kryptovalutornas konjunkturläge.” – Daniel Mostrom, VD Xpecunia

Riktad kvittningsemission
Xpecunia har nu genomfört den sedan tidigare kommunicerade kvittningsemissionen som var riktad till U. Seger Holding AB och som genomfördes till samma villkor som i Erbjudandet. Den riktade emissionen uppgår till 312.500 aktier, motsvarande 1.875.000 SEK. Syftet med den riktade emissionen är att fullfölja förvärvet av den fastighet där Zincum-anläggningen befinner sig. Den totala köpeskillingen uppgår till 4 MSEK, varav den kontanta delen erläggs senast den 30 juni 2021. Fastigheten förväntas ge Xpecunia möjlighet att disponera fastighetens fullständiga utrymmen i samband med expansionen av Zincum-anläggningens driftkapacitet.

Aktiekapitalet
När den riktade kvittningsemissionen samt spridningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Xpecunia att uppgå till 1.042.500 kronor fördelat på 34.750.015 aktier. Den totala utspädningen för befintliga ägare uppgår till 22,48%.

Rådgivare.
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare och mentor till Xpecunia i samband med Erbjudandet och noteringsprocessen.

Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Om bolaget

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Kontaktuppgifter

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27 STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013