Affärsmodell

XPECUNIA
Xpecunias verksamhet är lönsam och skalbar ”

XPECUNIA

XPECUNIAS FÖRDEL

Låg energikostnad i Sverige. Även med NOLL solcellsinstallation är verksamheten fortfarande lönsam pga fördelaktiga energipriser

Månader med energiöverskott.

Månader med energikostnad.

Målet är att offsetta så mycket som möjligt- Årskostnaden (råvarukostnaden) minskar med upp till 80%

Dagens modell för beräkningar är mycket energikrävande!

XPECUNIA

Det finns en mycket stor mängd olika användningsområden för beräkningskapacitet som har olika svårighetsgrad att bearbeta och som kräver olika mycket elektricitet att utföra.

Alla applikationer är inte relevanta ur ett affärsmässigt perspektiv – vi väljer enbart de angreppssätt som går att sälja idag, då vi inte spekulerar i ovisshet.

Allteftersom svårigheten ökar har också elkostnaden per enhet stigit i höjden. Därtill har hårdvaran för att genomföra dessa komplicerade beräkningar blivit allt dyrare och svårare att få tag på i större mängd.

I huvudsak är det elektricitetskostnaden som drivit kostnadsbilden. Ur en operationell synvinkel står elen för 99% av kostnaden. Sett över en teknisk livslängd på typiskt tre till fem år står elen för 70% av kostnaden. Den tekniska livslängden är kopplad till svårighetsgraden.

Det har nu gått så långt att man talar om elförbrukningen för beräkningskapacitet beskrivs som ett mycket allvarligt miljöproblem. Elektricitet utvinns idag globalt sett till största delen från fossila bränslen vilket har ett negativt miljöavtryck. Ur ett samhällsperspektiv finns stor nytta att gå över till förnyelsebar energi. Xpecunias ledning har tagit fasta på detta.

Vi förändrar ekvationen genom att införa helt och hållet förnybar el som tillverkningsresurs. I dagsläget har vi en 0,7 Megawatt solcellsanläggning som driver vår tillverkningsutrustning, under 2022 bygger vi ytterligare 2 Megawatt. Det innebär att så länge arbitraget att skapa beräkningsintäkt överstiger den intäkt man kan få som alternativ vilket är att sälja elen till elbolagen gör vi detta. För Xpecunias del är det vida mycket mer lönsamt att offsetta elkostnaden för serverparken än att sälja elen speciellt med vår AI-modell men det ger är bra trygghet att ha möjligheter till en alternativ intäkt. Xpecunia är kassaflödespositivt och har gett starka resultat i flera år. 

Vi kan välja i vilken utsträckning vi vill utöka produktionsutrustningen, investera i ytterligare energitillgångar (sol, vind och vatten), bygga finansiella reserver eller dela ut till aktieägarna. Vi bygger därtill en verklig tillgångsmassa i balansräkningen med alternativ intäktsmöjlighet. Vi kan göra detta med ett rent och gott miljösamvete och en mycket god ekonomisk avkastning. 

Det är nettokostnaden för elektricitet och prisernas utveckling som är bärande komponenter i lönsamheten. Kostnaden för övervakning, säkerhet och underhåll är enstaka procent i sammanhanget.

Personalbehovet är så lågt att man hyr in timpersonal vid behov, detta förväntas förändras framöver men relationsmässigt bibehållas. Xpecunia tillämpar en matchad avskrivningsmetodik vilket innebär att man i resultaträkningen belastar investeringskostnaderna på hög motsvarande teknisk livslängdsnivå, detta för att inte skapa en obalans. Den avskrivningsmässiga livslängden omprövas kontinuerligt så att man matchar adekvat. Xpecunia följer gängse praxis och redovisningsprinciper.