Xpecunia

Aktieinformation

Samtliga utestående aktier i Xpecunia är av aktieslaget stamaktier och har lika rösträtt. Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

ISIN-kod: SE0013460375

Teckningsoptioner av serie 2020/2023 berättigar innehavare att för varje teckningsoption teckna en aktie i Xpecunia till ett lösenpris om 5,50 kronor under oktober månad 2023. Totalt har 3 778 065 teckningsoptioner av serie 2020/2023 utfärdats och planeras att tas upp till handel vid lämpligt tillfälle.

Insynsägare

Köp och sälj

Övriga transaktioner