[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” admin_label=”Header Section” _builder_version=”3.24.1″ background_color=”#000000″ custom_padding=”|||” locked=”off”][et_pb_fullwidth_header title=”Bolagsordning” text_orientation=”center” background_overlay_color=”rgba(0,0,0,0.4)” content_max_width=”97%” content_max_width_last_edited=”off|desktop” admin_label=”Contents” _builder_version=”4.7.7″ title_font=”Oswald|||on|” title_text_align=”center” title_text_color=”#d3d3d3″ title_font_size=”52px” title_letter_spacing=”0.05em” title_line_height=”1.5em” subhead_font=”Nunito|600|||||||” subhead_font_size=”20px” subhead_line_height=”1.9em” background_color=”rgba(255,255,255,0)” background_image=”https://xpecunia.se/wp-content/uploads/2019/06/mainpage-night-view-1194159_1920.jpg” parallax=”on” parallax_method=”on” custom_button_one=”on” button_one_text_size=”15px” button_one_bg_color=”#dca57d” button_one_border_width=”10px” button_one_border_color=”#dca57d” button_one_border_radius=”0px” button_one_letter_spacing=”3px” button_one_font=”Oswald|||on|” button_one_use_icon=”off” custom_margin=”|||” custom_padding=”5%||5%|” animation_style=”fade” animation_starting_opacity=”50%” animation_speed_curve=”ease-in” hover_enabled=”0″ title_font_size_tablet=”60px” title_font_size_phone=”40px” title_font_size_last_edited=”on|phone” button_one_border_color_hover=”#c99872″ button_one_border_radius_hover=”0px” button_one_letter_spacing_hover=”3px” button_one_bg_color_hover=”#c99872″ button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”on” button_one_border_color__hover=”#c99872″ button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”on” button_one_border_radius__hover=”0px” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”on” button_one_letter_spacing__hover=”3px” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”on” button_one_bg_color__hover=”#c99872″ button_two_bg_color__hover_enabled=”off” sticky_enabled=”0″][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default”][et_pb_column _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

BOLAGSORDNING XPECUNIA NORDIC Aktiebolag (publ)

Antagen för Xpecunia Nordic Aktiebolag, organisationsnummer 559152-3013, vid extra bolagsstämma hållen den 23 oktober 2019.

 

§1 Firma

Bolagets firma (namn) är Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3 Verksamhet

Bolaget bedriver verksamhet som IT-konsult, databasverksamhet samt handel med värdepapper och digitala värderättigheter.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 20.000.000 aktier och högst 80.000.000 aktier.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelse och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant(er).

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet samt på Bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§9 Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val av styrelsen och i förekommande fall av revisorer samt revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Gallery” _builder_version=”3.22.3″ background_color_gradient_direction=”90deg” custom_padding=”0px|0px|0px|0px” locked=”off”][et_pb_row _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”||75px|||”][et_pb_column _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

Registreringsbevis

Länk till aktuellt registreringsbevis för Xpecunia Nordic

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]